Op maat van jouw ritme:

Ondernemingsgegevens

WESound Sales

Elizabetlaan 116, 8300 Knokke-Heist

info@mysonus.be

BE 0677.672.781

 

Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce website van WESound, zelfstandige onderneming met BTW-plicht,
met maatschappelijke zetel te Elizabetlaan 116 – 8300 Knokke-Heist, BTW BE
0677.672.781, (hierna ‘WESound’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de
producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige
Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke
bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce
website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel
van Wesound moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,
waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de
klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk,
schriftelijk en uitdrukkelijk door Wesound aanvaard zijn.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgerukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle
andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk
wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en
kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch
mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten
bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden Wesound niet. Wesound is wat de juistheid en volledigheid
van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een
middelenverbintenis. Wesound is in geen geval aansprakelijk ingeval van
manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant
specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf
contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt
steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast
of ingetrokken door Wesound. Wesound kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod
een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: online aankopen

Online aankopen gebeuren via de webshop en zijn definitief na het bevestigen
van de laatste stap in het betalingsproces. Dit is bv. het betalen van
de aankoop of het bevestigen van de aankoop en de aankopen betalen bij
afhaling of per overschrijving.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via PayPal 
 • via Mollie

Wesound
is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige
tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de
klant betrokken is.

Artikel 5: levering en uitvoering van de overeenkomst

Wesound is ontstaan vanuit het idee om bewuster te leven. Daarom versturen wij niet dagelijks pakjes.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. 

De levering gebeurt door Bpost of een andere pakjesdienst.

Tenzij
anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de
goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na
ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of
kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij
levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Wesound.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij
(of een door hem aanwezen derde partij, die niet de vervoerder is) de
goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over
op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de
klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze
niet door Wesound was geboden.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wesound.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud
van Wesound te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel
betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun
hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Wesound.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de
klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is,
het laatste goed fysiek in bezit krijgt”.

Om het herroepingsrecht
uit te oefenen, moet de klant Wesound, Elizabetlaan 116 – 8300 Knokke-Heist,
info@mysonus.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk
per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de
overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het
bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet
verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn
mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht
verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant
moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14
kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te
herroepen aan Wesound heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan
Wesound, Elizabetlaan 116 – 8300 Knokke-Heist. De klant is op tijd als hij de
goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is
versterken.

Wesound zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd
is, behoudt Wesound zich het recht voor om de klant aansprakelijk te
stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de
goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de
klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich
in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden
teruggenomen.

“Als de klant heeft verzocht om de verrichting van
diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de
klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons
ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds
geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de
overeenkomst”.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal
Wesound alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen,
inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen
maximum 14 kalenderdagen nadat Wesound op de hoogte is gesteld van de
beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij
verkoopovereenkomsten kan Wesound wachten met de terugbetaling totdat zij
alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond
dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst
valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de
klant voor een andere wijze van levering dan de door Wesound aangeboden
goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Wesound betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant
de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant
uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant
voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de
  levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs
  gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wesound geen
  invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de
  levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen,
  of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de
  levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden
  teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en
  waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de
  terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met
  betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een
  bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Artikel 8: garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument
wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van
levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze
rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet
de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden
om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor
artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn
afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Wesound
klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan
Wesound. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Wesound zo

snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een
termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan door de klant te worden
gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op
defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing,
valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het
ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of
handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig
gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken
te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: klantendienst

De klantendienst van Wesound is bereikbaar via e-mail op info@mysonus.be of per post
op het volgende adres Elizabetlaan 116 – 8300 Knokke-Heist. Eventuele klachten
kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wesound beschikt, is de klant
ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per
jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van
rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling
verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50
euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Wesound zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: privacy

Wesound en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna:
“Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna:
de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde
privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wesound is enkel
verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de
persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Wesound, als verwerker,
verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de
GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart Wesound integraal in
hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten) kosten voor alle
aanspraken van derden in dit verband.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart)
kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan
Wesound, Elizabetlaan 116 – 8300 Knokke-Heist, info@mysonus.be , gratis de schriftelijke
mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook
vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet
pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn
logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt
gecodeerd opgeslagen, Wesound heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
Wesound, Elizabetlaan 116 – 8300 Knokke-Heist of info@mysonus.be .

Artikel 12: aantasting geldigheid/niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en
de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Wesound om één van de in deze voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te
oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en
zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet
naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wesound.
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 14: bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: toepasselijk recht/geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van
internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij
gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het
ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: modelformulier voor herroeping