Op maat van jouw ritme:

Privacy Policy

 

1. Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is
belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere,
wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document,
ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om
welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a.
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke
manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren,
wissen of uiteindelijk vernietigen.
We hebben het hier over jou als
(toekomstige) klant van ons bedrijf, leverancier of een betrokkene bij
een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1. Vooraf

We
raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en
waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw
rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We leggen je ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:
• onze diensten gebruikt
• onze promoties, folders of nieuwsbrieven ontvangt
• onze website bezoekt
• vragen stelt via onze website
• ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
• jouw businesskaartje afgeeft

We
kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug
te vinden op onze website: www.mysonus.be. We raden je aan om
geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van
mogelijke wijzigingen.
Wens je meer informatie over de privacy
wetgeving in België dan kan je terecht op de website
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

WESound Sales is actief in België, de maatschappelijke zetel is gelegen in Elizabetlaan 116, 8300 Knokke-Heist
.
WESound Sales is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3. Hoe kan je ons bereiken?

Als
je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen
aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende
manieren:
• op ons adres : Elizabetlaan 116, 8300 Knokke-Heist
• Via mail op het e-mailadres info@mysonus.com

1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van WESound Sales

Voor WESound Sales is de toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Vlaamse toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
België
Telefoon: +32 (0)2 553 20 85

E-mail: contact@toezichtcommissie.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.
De
uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt
uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om
één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan
informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je
hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over
jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens
vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit
geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens
worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van
plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te
versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2. Je kan je gegevens laten

verbeteren/vervolledigen
Het
kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer)
correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten
verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3 Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.
Dit
verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door WESound Sales
geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het
uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een
wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je
kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken
wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking
onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens
verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet
zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te
doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5. Recht om bezwaar in te dienen

Je
hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan
gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de
sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen
of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.

2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7. Recht om klacht in te dienen

Ga
je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht
neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in punt 1.4.

2.8. Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag
• via een brief op het adres Elizabetlaan 116, 8300 Knokke-Heist
• per e-mail op het e-mailadres info@mysonus.com

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om
te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw
identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd
dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit
van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een
kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel
even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter
bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het
afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We
behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een
voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1. WESound Sales moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:
• fiscaal recht
• handelsrecht

de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te
verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit
noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de
uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2.WESound Sales moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als
klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze
producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te
waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en
operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je
leverancier van WESound Sales bent. Ook dan dienen we het contract te
respecteren en moeten wij de leverancierscontracten administratief,
boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3. WESound Sales moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing en communicatie.

Wij
hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die
de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij
letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op
privacy en de gerechtvaardigde belangen van WESound Sales. Mocht je
toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan
kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.
WESound Sales
wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven
communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of
wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe
producten/diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere
service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen
communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing
onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze
informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per
post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte
kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële
communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten
weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze
communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.

3.4. WESound Sales heeft jouw toestemming

Wij
vragen toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven en om jouw
contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) op
te slaan in ons marketing platform opdat wij jou automatisch informatie
kunnen bezorgen over onze diensten waarvoor je interesse toonde.
Wanneer
je voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze
cookiebanner jouw toestemming voor het plaatsen van onze statistische,
marketing- en sociale media cookies. Meer informatie over onze
cookiebeleid vind je hier
Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je in puntje 2.8

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1. Van onze zakelijke relaties

Zakelijke relaties zijn onder andere onze klanten en leveranciers.
WESound Sales verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam
zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze
verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en
diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens:
Naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, IP adres, cookies, bankrekeningnummer, BTW-nummer.

4.2. Van onze prospecten

Onze
potentiële nieuwe klanten hebben interesse in gekoeld transport en
opleidingen over dit onderwerp. WESound Sales is een specialist
hierin. WESound Sales wenst hen dan ook op de hoogte te houden van
deze producten/diensten. Om met hen te communiceren verwerken we
volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon en/of GSM
nummer, e-mailadres, IP adres en cookies.

4.3. Cookies

WESound Sales maakt op de website www.mysonus.be gebruik van cookies.
Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website
worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals
een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over
“cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want
dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren,
voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier
kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen
in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht
krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties
kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg
kunnen laten.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in
gevaar. We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale
media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk
voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming
voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen.
Meer informatie
over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee
kan omgaan vind je terug op onze cookie policy.

4.4. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We
kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om
bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je
herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare
sticker.
Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
• een schade te bewijzen
• een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Wij
delen jouw gegevens alleen met personen die van ons uitdrukkelijk de
toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun
taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder
dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.
Voor de verwerking
van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers.
Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan
persoonsgegevensverwerking doen. WESound Sales werkt enkel met
verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak
garanderen.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2. WESound Sales verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

5.3. We bewaren jouw gegevens niet oneindig

WESound Sales gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor
ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De
persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren
we initieel 2 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn
tussen de prospect en WESound Sales, dan gaat vanaf dit contact
opnieuw een periode van 2 jaar in.
De persoonsgegevens van bestaande
klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 7 jaar.
Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf
dit contact opnieuw een periode van 7 jaar in.